Quality is Connecting Knowledge

home-blauwe balk-Quality.svg

Algemene voorwaarden Quality Projects B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Quality Projects B.V. te Capelle aan den IJssel, Kamer van Koophandel 64927245 (“Quality”) en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”). Voorwaarden of bepalingen gesteld door Opdrachtgever die niet voorkomen in, of afwijken van deze algemene voorwaarden zijn voor Quality alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Artikel 1. Offerte en aanvaarding

1.1. Quality zal een offerte opstellen waarin Quality aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) zij aanbieden te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Alleen de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.
1.2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. Quality is niet verplicht een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien Quality daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.
1.3. De overeenkomst ontstaat op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door Quality. Opdrachtgever dient de offerte schriftelijk of per e-mail te aanvaarden.
1.4. Indien Opdrachtgever niet nadrukkelijk aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Quality werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Quality verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.

Artikel 2. Uitvoering van de Diensten

2.1. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal Quality zo spoedig mogelijk de Diensten uitvoeren conform de offerte, of nadere schriftelijke uitwerking of toevoeging daarvan, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
2.2. Quality garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed als mogelijk worden uitgevoerd.
2.3. Mochten zich desondanks toch fouten in Diensten voordoen dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen te melden. Quality zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen een passende oplossing bieden.
2.4. Indien dit nodig is voor een goede uitvoering van de Diensten, heeft Quality het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Quality zal deze derden betalen, tenzij in de offerte anders is overeengekomen. Naar Opdrachtgever toe is en blijft Quality de verantwoordelijke.
2.5. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Quality aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Quality worden verstrekt.
2.6. Indien door Opdrachtgever aan Quality verstrekte bronmaterialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Quality. Opdrachtgever vrijwaart Quality van claims van derden ten aanzien van schending van rechten van derden bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Diensten.
2.7. Opdrachtgever zal Quality toegang geven tot alle diensten en accounts onder haar beheer die Quality redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren. Er kan worden afgesproken dat Opdrachtgever zelf de benodigde aanpassingen doorvoert aan deze Diensten of accounts.
2.8. Quality heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover Quality niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Detachering

3.1. Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst zal een werknemer, freelancer/zelfstandige zonder personeel of een door Quality van een derde ingeleende hulppersoon, (“Medewerker”) werkzaamheden verrichten bij Opdrachtgever.
3.2. In geval van detachering zal een overeenkomst (“Detacheringsovereenkomst”) opgesteld worden met in ieder geval bepalingen over de te verrichten werkzaamheden, de duur en de prijs.
3.3. Op verzoek van Opdrachtgever zal Quality een Verklaring Arbeidsrelatie overleggen. Tevens vrijwaart Quality Opdrachtgever van aanspraken van de Belastingdienst betreffende Medewerkers.
3.4. Doorlening van een Medewerker door Opdrachtgever aan een derde is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Quality.
3.5. De Medewerker dient de voorschriften en huisregels van de Opdrachtgever na te leven.
3.6. Quality zal Medewerker geheimhouding opleggen omtrent al hetgeen Medewerker bij het detacheringswerk ter kennis komt.
3.7. Het is Opdrachtgever, zonder schriftelijke toestemming van Quality, niet toegestaan tijdens de looptijd van de Detacheringsovereenkomst en gedurende twee jaren na afloop daarvan Medewerkers van Quality in dienst te nemen, direct of indirect zakelijke betrekkingen met hen aan te gaan of werkzaamheden door hen te laten verrichten, anders dan in het kader van de Detacheringsovereenkomst, op straffe van een direct opeisbare boete van € 25.000, - per overtreding, te vermeerderen met € 500, - voor iedere dag gedurende welke de overtreding voortduurt, welke boetebedragen verschuldigd zullen zijn aan Quality.

Artikel 4. Oplevering en aanvaarding

4.1. Indien een Dienst strekt tot het leveren van producten of maken van werken zal Quality deze opleveren wanneer de werken of producten in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt zijn voor gebruik. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het geacht te zijn aanvaard.
4.2. Indien een werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald.
Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
4.3. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Quality zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Quality doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 14 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
4.4. Indien Opdrachtgever na de revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, is Quality gerechtigd meerkosten te rekenen voor alle volgende revisies. Quality zal bij een revisie aangeven of bij volgende revisies meerkosten verschuldigd zullen zijn.
4.5. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Quality gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Quality kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.
4.6. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Quality het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Dienst na verloop van een jaar na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook.

Artikel 5. Rechten van intellectuele eigendom

5.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of geleverde Diensten of werken, berusten uitsluitend bij Quality of diens licentiegevers.
5.2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
5.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
5.4. Het is Quality toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Quality door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
5.5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 25.000, - per inbreukmakende handeling betalen aan Quality. Dit doet niets af aan het recht van Quality om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 6. Installatie en onderhoud van Diensten

6.1. Indien als Dienst installatie en onderhoud overeengekomen is, zal Quality de apparatuur, software of andere data installeren en configureren op door Opdrachtgever aan te wijzen apparatuur-, software- en netwerkomgeving. De keuze, aanschaf en beheer van deze apparatuur-, software- en netwerkomgeving is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Quality zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen omgeving niet aan de eisen van Quality voldoet, is Quality gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.
6.2. Opdrachtgever zal op verzoek van Quality, Medewerkers van Quality alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. Fysieke toegang tot apparatuur zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.
6.3. Indien voor het gebruik van Diensten licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart Quality voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Quality.
6.4. Indien als Dienst onderhoud overeengekomen is zal Quality zich inspannen om de Dienst en bijbehorende software up-to-date te houden. Quality is hierbij echter afhankelijk van leverancier(s) en derden. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal Quality hier vooraf overleg over voeren met Opdrachtgever. Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis tenzij anders overeengekomen.
6.5. Indien onderhoud overeengekomen is als Dienst zal Quality zich verder inspannen om op verzoek van Opdrachtgever de Diensten aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Quality is echter steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als dit naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren. Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis tenzij anders overeengekomen.
6.6. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan een Dienst wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Quality heeft gemeld en Quality deze schriftelijk heeft goedgekeurd. Quality kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden. Quality kan verder onderhoud op het gewijzigde weigeren of met een toeslag op het uurtarief uitvoeren, in geval van wijzigingen die zonder haar goedkeuring plaatsvinden.

Artikel 7. Wijzigingen aan de Diensten

7.1. Alle wijzigingen in de Diensten, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
7.2. Indien Quality meer werk moet verrichten dan Quality had moeten voorzien ten tijde van de offerte, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Quality gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
7.3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Quality tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet in de betrokken meerkosten kan vinden heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

Artikel 8. Garantie producten

8.1. Indien Quality als Diensten apparatuur en of software levert aan Opdrachtgever, garandeert Quality dat deze apparatuur en of software voldoet aan de overeengekomen of redelijk benodigde specificaties voor een periode van zes maanden na levering. Indien de apparatuur en of software hier niet aan voldoet zal Quality kosteloos tot vervanging of herstel overgaan, waarna de garantieperiode opnieuw zes maanden zal bedragen.
8.2. Voor defecten of aanspraken op garantie of conformiteit na deze periode dient Opdrachtgever contact op te nemen met de fabrikant of importeur. Quality zal, indien nodig of op verzoek bemiddelen bij deze aanspraken, maar is niet aansprakelijk als blijkt dat de fabrikant of importeur weigert tot herstel of vervanging over te gaan of daar kosten voor rekent.
8.3. Bij levering van vervangende apparatuur en of software zal Quality vooraf een kostenschatting aan Opdrachtgever doen. Indien Opdrachtgever aangeeft de kosten onaanvaardbaar te vinden, zal Quality in overleg een oplossing zoeken maar kan Quality niet garanderen dat het voortgezet functioneren van de systemen mogelijk blijft.

Artikel 9. Prijzen en betaling

9.1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt facturatie maandelijks op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren door Quality. Indien voor een Dienst (of fase of onderdeel daarvan) een vaste prijs is overeengekomen, is 40% daarvan verschuldigd bij aanvang van de werkzaamheden en het resterende op het moment dat de Dienst (of fase of onderdeel) aanvaard is. Aanbetalingen voor een Dienst (of fase of onderdeel) zijn verschuldigd zodra Quality meldt dat het werk zal beginnen.
9.2. Quality zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever.
9.3. De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
9.4. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Quality te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat Quality de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van Quality blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.
9.5. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
9.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en ook, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
9.7. Eens per kalenderjaar is Quality gerechtigd de gehanteerde tarieven aan te passen op basis van de dan gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI), waarbij een stijging de 5% nooit mag overschrijden. Quality zal Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

Artikel 10. Geheimhouding

10.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde Medewerkers en derden ter uitvoering van de overeenkomst.
10.2. Quality mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voorzover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
10.3. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Quality, dan wel een Medewerker, is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
11.2. Iedere aansprakelijkheid van Quality, dan wel een Medewerker, voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
11.3. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen kan worden uitgekeerd is hetgeen dat door de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Quality uitgekeerd wordt, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering. Indien de verzekeraar niet tot uitkering zal overgaan is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortkomt uit of samenhangt met de Diensten beperkt tot het bedrag dat voor de Diensten waarmee de schade is ontstaan door Opdrachtgever aan Quality is betaald.
11.4. De aansprakelijkheid van Quality, dan wel een Medewerker, wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Quality direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Quality ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Quality in staat is adequaat te reageren.
11.5. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Quality door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Quality kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 12. Duur en opzegging

12.1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van de Diensten. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd met goedvinden van beide partijen, of zoals in deze algemene voorwaarden bepaald.
12.2. Opdrachtgever kan een Dienst tussentijds opzeggen tegen betaling van een afkoopsom van 50% van de totale waarde van de nog niet geleverde delen van de overeenkomst, in geval van een jaarabonnement 50% van de nog resterende maanden.
12.3. Indien bepaalde Diensten naar hun strekking voor onbepaalde tijd geleverd worden (zoals onderhoud) wordt de overeenkomst voor deze Diensten geacht te zijn aangegaan voor perioden van steeds één jaar. Beide partijen kunnen de overeenkomst steeds tegen het einde van deze periode schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.

Artikel 13. Wijzigingen in overeenkomst

13.1. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. Quality is echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Quality dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.
13.2. Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal Quality overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Quality zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien Quality bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.
13.3. Quality mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.

Artikel 14. Slotbepalingen

14.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Quality gevestigd is.
14.2. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
14.3. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.
14.4. De door Quality ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
14.5. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Quality steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.

Scroll naar boven